Langhus_HBA

 
 


lANGHUSSENTERET 3B, SKI

19500m2 bra, 250 boliger

UTVIKLING AV FORPROSJEKT FOR SELVAAG BOLIG OG

PROSJEKTARKITEKT HBA ARKITEKTER AS

PROSJEKTArkitekt: HBA ARKITEKTER AS

I SAMARBEID MED WIR ARKITEKTER OG

LKON/ TERJE LARSSEn

reguleringsarkitekt: alt. arkitektur as

Boligprosjekt Langhussenteret 3B, Ski

Tomten ligger i Ski kommune med gangavstand til Vevelstad stasjon, Langhus kirke som nærmeste nabo og med turstien «Løvestien» som går langs Fosstjern til Langhus stasjon. Området er grønt og skogspreget med mye vegetasjon av varierende tetthet og kvalitet. Midt på tomta ligger en kolle med berg i dagen og høye furutrær.

Bebyggelsen er utformet som frittstående bygninger der det er lagt stor vekt på at alle leiligheter skal få gode solforhold. Alle bygninger har adkomst fra et flatt platå på toppen av tomten, og er bundet sammen av et felles garasjeanlegg under bakken. Bebyggelsen langs Vevelstadveien skjermer og avgrenser boligenes uteoppholdsareal. Her er bebyggelsens inngangsnivå tilpasset eksisterende terreng, noe som gjør det mulig å bevare deler av den eksisterende kollen som et naturlig skogsterreng sentralt på tomten.

Bygningene mot sør og vest er plassert slik at de åpner opp for sikt og lys, både for leiligheter, private uteplasser og felles uteoppholdsareal. Bygningene som er plassert på kanten av platået får i skråningen mulighet til å etablere underetasjer med leiligheter. Disse kan få private uteplasser på terreng, og gir et fint møte mellom terreng og bygning.
Mot sørvest trappes bygningsvolumene ned i en terrassert bebyggelse. Her får mange leiligheter private takterrasser.

Tekst og illustrasjoner: HBA Arkitekter AS