Blomsterveien, Nesodden

 
 

Blomsterveien 23a-d, Nesodden

bolig/næring

forslag til Detaljregulering/ forprosjekt

 Areal: 5300 m2 BRA

Arkitekt: WIR Arkitekter AS

Oppdragsgiver: Tangentoppen AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim AS

 «Boliger og næringslokaler i et grønt og levende sentrum»

Målsettingen med prosjektet er å bidra positivt til sentrumsutviklingen på Tangen. Volumdisponeringen definerer nye offentlig og grønne byrom – både i tilknytning til sentrumsgata Vestveien og kommunehuset Tangenten. Uterommene knytter an til eksisterende grøntdrag. For å aktivisere byrommene har næringslokalene i plan 1 stor tetthet av innganger. Deler av bebyggelsen inndeles som bygninger satt inntil hverandre for å skape en nedskalert, variert og bymessig bygningsmasse. Fargesetting kan tydeliggjøre inndelingen. De 50 leilighetene har varierte størrelser -  tilpasset en sammensatt beboergruppe.

Grønne tak, gatetun og bevisst overvannshåndtering/ regnbed bidrar til høy blågrønn faktor, artsmangfold og frodige uterom og møteplasser. Prosjektets plassering i sentrum, “rett ved buss-stoppet”, stimulerer til redusert bilbruk. Atkomstveien omreguleres fra kjøreveg til gatetun, med ferdsel på de myke trafikantenes premisser.